Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego dostępnego na stronie rezerwacje.infoloty.pl

Informacje ogólne

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Wyszukiwarka lotów dostępna na stronie internetowej infoloty.pl po wpisaniu zapytania o kierunek i datę podróży przekierowuje do procesu transakcyjnego zewnętrznego dostawy usług - eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A. Za pośrednictwem serwisu dostawcy możliwe jest dokonanie rezerwacji lotów, jak również umieszczane są też przekierowania na strony z ofertami noclegów, wypożyczenia samochodów czy atrakcji, które realizowane są na zasadach określonych w regulaminie eSky.pl S.A. oraz regulaminów i warunków taryf lotniczych innych dostawców, których usługi udostępniane są w procesie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem esky.pl S.A.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych ramach serwisu rezerwacje.infoloty.pl oraz w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi, tj. usług: Rezerwacji Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, Transferowych, Pakietów Turystycznych, lotów charterowych, rezerwacji biletów kolejowych, usług typu SightSeeing Tours oraz dostarczanie Użytkownikom treści dostosowanych do ich położenia za pośrednictwem geolokalizacji.
  3. Podmiotem zarządzającym serwisem Infoloty.pl jest FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, kod pocztowy EC1V 2NX London.
  4. Operatorem systemu rezerwacji jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr KRS 0000383663, NIP: 9481987199, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 019 525,60 PLN (w całości opłacony) świadcząca Użytkownikowi – wyłącznie usługi rezerwacyjne i informacyjne, zwany dalej Operatorem.
  5. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane na portalu www.infoloty.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  6. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
 2. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  1. System Rezerwacji – program obsługujący procesy transakcyjne dostępne za pośrednictwem portalu rezerwacje.infoloty.pl oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, umożliwiający Użytkownikowi:
   1. wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych, dla dowolnie zdefiniowanej kombinacji miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. wycenę i zakup ubezpieczenia podróżnego,
   3. wyszukiwanie i zamawianie usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica), w dowolnie wybranym zakresie dat,
   4. wyszukiwanie połączeń kolejowych krajowych i międzynarodowych, na dowolnie zdefiniowanej trasie kolejowej oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu kolejowego,
   5. dostosowanie podpowiedzi, w zakresie usług wskazanych w pkt. a – d, poprzez system informowania Użytkownika dostosowany do miejsca jego położenia (geolokalizacja oparta na identyfikowaniu adresu IP urządzenia oraz danych udostępnionych przez przeglądarkę internetową),
   6. skorzystanie z innych usług oferowanych przez podmioty, którym Operator świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej, określonych w § 17. Regulaminu.
  2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Płatnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi dokonująca zapłaty lub zobowiązana do jej dokonania.
  4. Telefoniczne Centrum Obsługi – jednostka wydzielona wewnątrz struktury Operatora, odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem lub Płatnikiem w ramach realizacji usług świadczonych przez Operatora, na zasadach i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  5. Dostawca – przedsiębiorca dostarczający usługi oferowane Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej rezerwacje.infoloty.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z Operatorem.
  6. Usługodawca – przedsiębiorca świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub bezpośrednio, w zależności od charakteru świadczonych usług.
  7. Usługi hotelowe – usługi polegające na zakwaterowaniu w innych celach niż pobytowy, które nie są nieodłącznym elementem przewozu Użytkowników,
  8. Przewoźnik – przedsiębiorca posiadający ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego i świadczący usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  9. Bilet Lotniczy – dokument wystawiany poprzez System Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi upoważniający Użytkownika do realizacji usługi przewozu lotniczego.
  10. Warunki taryfy - warunki rezerwacji w zakresie korzystania z danego biletu lotniczego, w tym m.in.: warunki zwrotu biletu lotniczego, wielkość bagażu.
  11. Adres e-mail/e-mail – aktywny i prawidłowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  12. Kwestionariusz osobowy – formularz, służący do przesłania danych osobowych przez Użytkownika, mający na celu umożliwienie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych poprzez portal rezerwacje.infoloty.pl, przekazywanych i przetwarzanych na zasadach określonych w polityce prywatności na portal rezerwacje.infoloty.pl.
  13. Linie "Low Cost" – zdefiniowane linie lotnicze, podlegające odpowiednio wyodrębnionym regulaminom zgodnie z § 14 Regulaminu.
  14. Opłata serwisowa – bezzwrotna opłata pobierana przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz Użytkownika, uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonych usług, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  15. Instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Użytkownika i Usługodawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez Użytkownika do złożenia oświadczenia zawierającego polecenie wykonania transakcji płatniczej.
  16. Karta płatnicza – instrument płatniczy umożliwiający złożenie dyspozycji zawierającej polecenie realizacji wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.
  17. Callback - interaktywne narzędzie udostępnione w Systemie Rezerwacji umożliwiające Użytkownikowi pozostawienie numeru telefonu celem uzyskania informacji dotyczących usług Operatora.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym, jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do XI niniejszego Regulaminu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych w Systemie Rezerwacji usług, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu Rezerwacji działań sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego lub mogących wywołać zakłócenia albo uszkodzenia funkcjonowania Systemu Rezerwacji oraz naruszania praw osób trzecich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zapytania o rezerwację usług z użyciem własnego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi własną kartą płatniczą. Dokonywanie zapytań o rezerwacje usług z użyciem cudzego lub fałszywego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi z użyciem cudzej lub fałszywej karty płatniczej będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
  5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające realizację usług zakupionych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi lub na pobyt w kraju realizacji tych usług, w tym w szczególności ważny dowód osobisty, ważny paszport, wymagane wizy oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od zakresu realizowanych usług, jak również zapoznać się z treścią informacji dotyczących warunków wizowych i językowych dostępnych za pośrednictwem strony internetowej rezerwacje.infoloty.pl.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich niezbędnych informacji wskazanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym między innymi informacji sanitarnych, zagrożeń terrorystycznych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących realizacji usług.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak właściwych dokumentów przez Użytkownika określonych powyżej, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowane są usługi lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę, jak również za niespełnienie obowiązków opisanych w pkt. 5 powyżej. Wszelkie informacje Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, portalu rezerwacje.infoloty.pl oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  8. W trakcie procesu rezerwacji usług Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania i przekazania prawdziwych i aktualnych danych w procesie rezerwacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rezerwacji usług.
  9. W ramach korzystania z usług dostępnych przez System Rezerwacji Użytkownik może być narażony na szczególne zagrożenia dotyczące korzystania z usług drogą elektroniczną takich jak: możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach lub urządzeniach mobilnych, ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z oferowanych usług.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Operator informuje, iż po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System Rezerwacji. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem rezerwacji w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług od podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Operator jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Operatora są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
  2. Operator nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty z użyciem Systemu Rezerwacji. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji płatności za pośrednictwem krajowego integratora płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
  3. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie rezerwacje.infoloty.pl, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych przez te podmioty dla potrzeb realizacji tych usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z nich – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego.
  4. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług, Użytkownik przekazuje informacje na swój temat oraz innych osób za ich zgodą. Informacje te, gromadzone w bazie danych Operatora, służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów, tj. realizację zamówionej usługi.
  5. Administratorem danych Użytkowników Systemu Rezerwacji jest Operator. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy może dojść w sposób zautomatyzowany lub z wykorzystaniem Call Center Operatora lub jego Partnera (w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO).
  6. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi są przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom) po to, aby sfinalizować usługę. Dane są przechowywane przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń (w zw. z art. 6 ust. a lit. f) RODO).
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługują uprawnienia w zakresie dostępu do danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie udzielonej zgody Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.
  8. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić wolę otrzymywania informacji o najnowszych promocjach i informacjach związanych z podróżowaniem z wykorzystaniem podanego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu od Operatora lub operatora strony infoloty.pl tj. FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, kod pocztowy EC1V 2NX London.
  9. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania tych informacji poprzez przekazanie stosownego oświadczenia woli w przedmiocie rezygnacji lub klikając w link wypisu w stopce otrzymywanej wiadomości.
  10. Administratorem danych subskrybentów usługi otrzymywania informacji handlowych jest również Partner Operatora tj. FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, kod pocztowy EC1V 2NX London. Dane przetwarzane są w celu wysyłki informacji marketingowych lub handlowych z wykorzystaniem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej e-mail lub numeru telefonu (na podstawie zgody Użytkownika w zw. z art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika wcześniej wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub ochrony danych osobowych).
  11. Szczegółowe informacje w zakresie gromadzenia danych Użytkowników oraz ich przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności Operatora oraz Polityce prywatności FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD.
 7. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

 8. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli.

 9. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

  Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

 10. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA

  1. Za usługi zakupione za pośrednictwem portalu rezerwacje.infoloty.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi, Dostawca lub Usługodawca wystawia faktury elektroniczne na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, o ile chęć otrzymania faktury zostanie zgłoszona przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  2. Faktury elektroniczne za usługi, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Zmiany danych w doręczonej przez Opertatora fakturze elektronicznej wskazane przez Użytkownika w kwestionariuszu osobowym realizowane będą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
  4. Usługodawcy oraz Dostawcy mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur niezależnie od warunków realizowanych przez Operatora.
 11. REKLAMACJE

  1. Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, za wykonanie których Operator bierze na siebie odpowiedzialność. Przedmiotem reklamacji może być również niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Operatora, jak również usługi wykonane za pośrednictwem Operatora przez podmioty trzecie, których odpowiedzialność będzie ustalana każdorazowo przez te podmioty trzecie niezależnie od Operatora.
  2. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@infoloty.pl, w formie pisemnej w biurze eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polska. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Operatora poinformuje Klienta w terminie do 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego Usługodawcę.
  3. Decyzja wydana przez Operatora i przekazana Użytkownikowi kończy proces reklamacji prowadzony przez Operatora. W przypadku, gdy rezultat rozpatrzonej przez Operatora reklamacji nie jest satysfakcjonujący, Użytkownik, ma prawo skorzystać z sądowego lub pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Pozasądowe rozwiązywanie sporów, jest nazwane w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - jest to polubowne postępowanie prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich znajdziesz na platformie internetowej ODR oraz tutaj, podmioty świadczące pomoc można znaleźć tutaj.
  4. W celu udzielenia merytorycznej i właściwej dla Użytkownika odpowiedzi na otrzymane reklamacje rozpatrywane będą w przewidzianych ustawowo terminach oraz przekazywane na wskazany adres Użytkownika w języku polskim lub angielskim oraz w zależności od dostępności konsultantów Operatora, w języku, w jakim złożona została reklamacja.
  5. Operator wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Operatora reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Operatora może podjąć samodzielnie działanie w interesie Użytkownika.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Należy wskazać, iż usługa Operatora polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.

Bilety lotnicze

Regulamin - Bilety Lotnicze

 1. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO, FAKTURY

  1. W zakresie udostępniania Użytkownikom ofert linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association), Operator działa w charakterze agenta tych linii lotniczych, a w przypadku podmiotów oferujących inne usługi poprzez System Rezerwacji działa jako administrator portalu rezerwacje.infoloty.pl . Podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszącymi odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu, są konkretne linie lotnicze akredytowane w IATA w imieniu i na rzecz których działa Usługodawca, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak również na bilecie dostarczonym Użytkownikowi.

  2. W przypadku linii “Low Cost”, Usługodawca działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych, związanych z wystawieniem i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle według wskazań Użytkownika na rzecz i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi, jak i rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom tych Przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.

  3. W przypadku połączeń czarterowych, organizowanych przez organizatora turystycznego, Operator działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru, ponosi organizator.

  4. Stronami umowy przewozu są: konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, świadczący usługi przewozu lotniczego, będące przedmiotem umowy, oraz Użytkownik. Operator na żadnym etapie nie świadczy usług przewozu lotniczego, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za realizację tej usługi. Zawierane za pośrednictwem portalu rezerwacje.infoloty.pl umowy, o których mowa powyżej, są realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych Usługodawców, dostępnych w Systemie Rezerwacji, z którymi umowę zawiera Użytkownik. Odpowiedzialność za prawidłową realizację usług przewozu lotniczego bierze każdorazowo podmiot bezpośrednio odpowiedzialny ze jej wykonanie.

  5. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych, których sposób przetwarzania określa § 5 Regulaminu.

  6. Prezentacja wybranych opcji połączeń lotniczych dostosowana jest do szczegółów podróży wybranych przez Użytkownika oraz domyślnie sortowane pod względem pasowania do wybranych preferencji zapytania złożonego przez Użytkownika sklasyfikowana w trzech kategoriach „Najlepsze”, „Najtańsze” oraz „ Najkrótsze”, w oparciu o następujące parametry:

   • wybrany kierunek podróży,

   • całkowita wartość usługi przewozu lotniczego,

   • długość lotu,

   • ilość przesiadek,

   • czas potrzebny na przesiadkę,

   • lotnisko odlotu oraz przylotu.

  7. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:

   • Użytkownik otrzymuje, na podany adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie oraz formie płatności. Na cenę biletu lotniczego składają się między innymi: taryfa netto Przewoźnika, opłaty lotniskowe, podatki, bezzwrotna opłata serwisowa za wystawienie biletu, opłaty dodatkowe, jak również wszystkie opłaty za pozostałe usługi stanowiące integralne elementy przewozu wyszególnione w podsumowaniu transakcji w Systemie Rezerwacji.

   • Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę.

   • Użytkownik, przed dokonaniem płatności, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji.

  8. Zakup biletu lotniczego:

   • Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz warunkami taryfy wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, które są dostępne w Systemie Rezerwacji. Za czynności związane z wystawieniem biletu, Usługodawca pobiera bezzwrotną opłatę serwisową w wysokości określonej w procesie rezerwacyjnym.

   • Użytkownik dokonuje rezerwacji biletu lotniczego w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w oparciu o dostępność, cenę i możliwość realizacji usługi określoną w Systemie Rezerwacji lub uzyskaną za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w momencie dokonywania rezerwacji.

   • Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia warunków rezerwacji. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Usługodawca dokonuje rezerwacji zgodnie z warunkami, na jakich Użytkownik dokonał zgłoszenia. Usługodawca zrealizuję taką rezerwację pod warunkiem wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu, powiększonej o wysokość opłat za usługi dodatkowe określone przez Użytkownika w ramach procesu rezerwacji oraz wysokość opłaty serwisowej.

   • Dodatkowe usługi określone przez Użytkownika, które powinny zostać zrealizowane w ramach rezerwacji, (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) powinny zostać zgłaszane za pośrednictwem Sytemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi lub wskazany przez Operatora adres e-mail, w celu weryfikacji możliwości ich realizacji.

   • Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem na podstawie warunków sprzedaży w ramach danej oferty lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między Przewoźnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu.

  9. Formy płatności dotyczące zakupu biletów lotniczych realizowane będą na zasadach określonych w punkcie VII. Regulaminu.

  10. Bilet lotniczy Użytkownika wystawiany jest przez Usługodawcę w formie elektronicznej.

  11. Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na portalu rezerwacje.infoloty.pl, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.

  12. Anulowanie rezerwacji z winy Przewoźnika:

   • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany oraz anulowania, dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu Rezerwacji.

   • Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Przewoźnika, Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.

  13. Zwrot biletu lotniczego:

   • Płatnik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego poprzez portal rezerwacje.infoloty.pl o ile zezwalają na to warunki taryfy ustalone bezpośrednio przez Przewoźnika. Zwrot Biletu Lotniczego może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej, której wysokość określona jest przez Przewoźnika.

   • Jeżeli warunki taryfy przewidują możliwość dokonania zwrotu Biletu Lotniczego, Płatnik może skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu lub samodzielnie ubiegać się o zwrot u Przewoźnika.

   • W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Płatnikowi od Przewoźnika za zwracany bilet lotniczy, przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Płatnika lub na rachunek karty płatniczej w terminie do 7 dni od daty otrzymania kwoty przez Usługodawcę, w tej samej walucie, w której została dokonana płatność. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy.

  14. Zmiany/modyfikacje rezerwacji, usługi dodatkowe:

   • Użytkownik dokonuje zmian rezerwacji samodzielnie u Przewoźnika, za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na portalu rezerwacje.infoloty.pl. W przypadku, gdy do terminu wylotu jest mnie niż 48 godzin, modyfikacja rezerwacji możliwa jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub bezpośrednio u Przewoźnika.

   • Koszt zmiany biletu lotniczego zależny jest od stawek i możliwości dokonywania zmian określonych przez Przewoźnika. Do łącznej ceny zmiany rezerwacji biletu lotniczego wlicza się:

    1. podstawową opłatę za zmianę/usługę dodatkową (składa się na nią opłata za zmianę biletu wynikająca z regulaminu i tabeli opłat danej linii lotniczej oraz bezzwrotna opłata serwisowa za dokonanie zmiany/zamówienie usługi dodatkowej)

    2. różnicę w cenie taryf (różnica kosztów między początkową ceną biletu, a aktualną ceną w trakcie dokonywania zmiany),

    3. różnicę w podatkach i opłatach lotniskowych – (Ewentualna różnica kosztów między początkową wartością podatków i opłat, a aktualną wartością w trakcie dokonywania zmiany)

   • Modyfikację rezerwacji w Systemie Rezerwacji dokonuje Usługodawca na zasadach określonych w Tabeli opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie.

    Tabela opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie (podane w PLN):

    Zmiana

    SF za osobę

    zmiany w bilecie (w tym: zmiana daty i trasy podróży, nazwiska pasażera)

    85,60

    anulowanie lub zwrotu biletu

    85,60

    zamówienie bagażu dodatkowego lub specjalnego

    35

    zamówienie asysty dla dziecka podróżującego bez opieki

    35

    rezerwacja wybranego miejsca w samolocie

    35

    zamówienie posiłku specjalnego

    35

    transport zwierząt

    35

    pierwszeństwo wejścia na pokład

    35

    dodatkowe usługi oferowane przez linię lotniczą

    35

    odprawa online/ pomoc w dokonaniu odprawy

    35

     

   • Użytkownik może zrealizować płatność za zamianę w rezerwacji biletu lotniczego w formie określonej w punkcie VII Regulaminu. Płatność kartą płatniczą wykonywana jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. W przypadku płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zmiany w formie e-mail, które zawiera: szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, dane pasażerów, szczegóły połączenia i informację o usługach dodatkowych oraz warunki taryfy), dane do płatności oraz kwotę zmiany.

   • Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Operator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika, na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma od nas informację na obecny adres mailowy o wymaganym terminie wpłaty.

  15. W przypadku gdy Użytkownik w trakcie procesu rezerwacji Biletu Lotniczego otrzyma informację, że wybierając dany Bilet Lotniczy będzie on zobowiązany do monitorowania terminu lotu bezpośrednio u Przewoźnika, co oznacza, że Operator nie poinformuje Użytkownika o takiej zmianie, a co za tym idzie, Użytkownik samodzielnie musi monitorować zmiany w rozkładzie lotu i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy Użytkownik nie uzyska odpowiednich informacji dotyczących jego rezerwacji u Przewoźnika, które mogą skutkować niemożnością realizacji usługi, powinien w tym wypadku niezwłocznie skontaktować się z Operator celem ustalenia statusu i możliwości dokonania odpowiednich zmian dotyczących danej rezerwacji.

   

   1. REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINII "LOW COST" WYMIENIONYCH W PUNKT II PODPUNKT 3 REGULAMINU

   Usługa MultiLine (Ochron Shield)

   Postanowienia ogólne

    1. Lot oznaczony jako „MultiLine” dostępny dla Użytkowników w Systemie Rezerwacji, obejmuje co najmniej dwa połączenia lotnicze z przesiadką lub przesiadkami, jednego lub większej liczby Przewoźników, na które wystawiono oddzielne bilety. W takiej sytuacji każda część trasy objęta osobnym biletem traktowana jest jako odrębna usługa niepowiązana z innymi w zakresie organizacji całej podróży, przy czym nie ma znaczenia, czy oddzielne bilety są wystawione na usługi jednego czy większej liczby przewoźników („MultiLine”). Kombinacja lotów wyszukanych za pomocą Systemu Rezerwacji w ramach usługi MultiLine zwana będzie dalej „Podróżą”.

    2. Zakup biletów MultiLine stanowi zakup więcej niż jednego biletu lotniczego obejmującego kilka lotów z przesiadką lub przesiadkami, na które Użytkownik uzyskuje oddzielne bilety lotnicze u jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednego procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji. Suma zakupionych biletów na daną Podróż nie stanowi jednego łącznego biletu lotniczego obejmującego poszczególne loty w ramach Podróży.

    3. Z uwagi na fakt, iż usługa MultiLine realizowana jest na podstawie oddzielnych biletów lotniczych, jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednej Podróży, na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji zasad obsługi bagażowej w ramach całej Podróży, na każdym z jej odcinków, jak również obowiązek weryfikacji, jakie dokumenty upoważniają do realizacji usługi, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowana jest usługa MultiLine lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę.

    4. Zakup przez Użytkownika osobnych biletów na każdy lot w ramach MultiLine z uwagi na fakt, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami lotniczymi mogą występować krótkie okresy na przesiadki (w zależności od parametrów wyszukiwania wskazanych przez Użytkownika oraz dostępności lotów w Systemie Rezerwacji), może być obarczony ryzykiem niemożności skorzystania z kolejnego połączenia lub połączeń w ramach Podróży w wyniku odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin lotu.

    5. Dostępność MultiLine uzależniona jest od dostępności biletów na połączenia lotnicze poszczególnych Przewoźników oraz od kryteriów określonych samodzielnie przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.

    6. W sytuacji, w której przy wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o ofercie MultiLine, po zakupie biletów w ramach tej Podróży, wszystkie osoby podróżujące na podstawie zakupionych biletów, za dodatkową bezzwrotną opłatą mogą zostać objęte ochroną Operator (Ochrona Shield), co oznacza, iż po zakupie biletów w ramach tej Podróży, Użytkownik otrzyma od Operator pomoc na zasadach określonych poniżej:

   1. Podstawy skorzystania z Ochrony Shield

    1. Użytkownik może skorzystać z Ochrony Shield jeżeli jedno z połączeń w ramach Podróży zostanie odwołane, opóźnione lub zmienione zostaną godziny lotu, co będzie skutkowało niemożnością dokonania zaplanowanej przesiadki w ramach Podróży przez Użytkownika lub niemożnością dotarcia do celu Podróży przez Użytkownika.

    2. W przypadku, w którym Użytkownik poweźmie informację dotyczącą odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkujące brakiem możliwości odbycia Podróży, poinformuje Operatora o niemożności skorzystania z kolejnego połączenia w ramach Podróży oraz o przyczynach takiej niemożności, na następujących warunkach:

     1. w przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, wcześniej niż 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem, może skorzystać z Ochrony Shield jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika), poinformowania Operatora telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.

     2. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkujące niemożnością odbycia Podróży później niż 48 godzin przed planowanym początkiem Podróży, może skorzystać z Ochrony Shield, jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 12 godzin od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika oraz na co najmniej 8 godzin przed planowanym początkiem Podróży), poinformowania Operatora telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.

     3. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine w trakcie realizacji Podróży tj. między poszczególnymi połączeniami lub w trakcie przesiadki na kolejny odcinek Podróży lub na mniej niż 8 godzin przed rozpoczęciem Podróży, może skorzystać z Ochrony Shield, jedynie w przypadku niezwłocznego, nie później niż w terminie 1 godziny od momentu uzyskania takiej informacji, poinformowania Operatora telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.

    3. Brak poinformowania Operatora w wyżej wymienionych terminach powoduje brak objęcia Podróży Ochroną Shield.

    4. Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie pod dedykowanym numerem telefonu +48 32 728 30 16, wskazanym w zakładce „MultiLine” na stronie internetowej Operatora oraz za pośrednictwem e-mail: multiline@esky.com. Obsługa Użytkownika dostępna jest w języku strony internetowej rezerwacje.infoloty.pl, za pośrednictwem której zakupiona została usługa MultiLine lub w języku angielskim w zależności od dostępności konsultantów Operatora.

    5. Ochrona Shield przysługuje Użytkownikowi wyłącznie wtedy, gdy dołoży należytej staranności, jakiej można od niego oczekiwać, aby zdążyć na każde kolejne połączenie w ramach Podróży, nawet jeśli doszło do odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, jak również, gdy nie dokonywał samodzielnie, bez wiedzy Operatora, zmian w dokumentach niezbędnych do realizacji Podróży.

    6. W ramach Ochrony Shield, upoważnione strony zastrzegają możliwość weryfikacji i ustalenia czasów przylotu i odlotu samolotów oraz czasu dostępnego na przesiadki między połączeniami na podstawie systemów wykorzystywanych w ramach działalności przez Operatora oraz na podstawie danych zawartych w systemie rezerwacyjnym GDS lub na serwisie www.flightstats.com.

   2. Zakres pomocy przysługującej Użytkownikowi w ramach Ochrony Shield:

    1. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika uprawnionego do skorzystania z Ochrony Shield o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży Użytkownik poinformowany zostanie o wszelkich dostępnych alternatywnych połączeniach pozwalających na dotarcie do celu Podróży (dalej „Alternatywne Połączenie”).

    2. W przypadku utraty przez pasażera połączenia z powodu odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującego niemożnością odbycia Podróży, Użytkownik ma prawo wyboru:

     1. Alternatywnego Połączenia przedstawionego w ramach ochrony Ochrony Shield jedynie pod warunkiem, że koszty biletów Alternatywnego Połączenia przedstawionych przez Operatora nie przekroczą wartości większej niż 1000 EUR („Limit”) w przeliczeniu na walutę, w której realizowana jest transakcja dotycząca MultiLine

     2. jeżeli Operatora nie będzie w stanie przedstawić Alternatywnego Połączenia do wysokości Limitu Użytkownik uzyska prawo do zwrotu w wysokości stanowiącej sumaryczną wartość biletów lotniczych zakupionych na cele realizacji Podróży w ramach MultiLine, zamiast pokrycia kosztów Alternatywnego Połączenia. Wartość zwrotu nie obejmuje wartości innych usług niż bilety lotnicze zakupione w ramach usługi MultiLine (np. koszty zakupionych wycieczek, hotelu itd.). Zwrot wartości MultiLine uzależniony jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodów potwierdzających, że odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, uniemożliwiły mu odbycie Podróży, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o możliwości dokonania zwrotu.

    3. Jeżeli przerwa w podróży wywołana odwołaniem, opóźnieniem lub zmianą godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, wynosi więcej niż 8 godzin, jest dłuższa od pierwotnie planowanego czasu Podróży oraz przypada częściowo lub w całości na godziny nocne (22.00-06.00 czasu lokalnego, w którym nastąpiła przerwa w Podróży), a Użytkownik skorzystał z możliwości Alternatywnego Połączenia ma prawo do:

     1. jednego noclegu w hotelu realizowanego za pośrednictwem Operatora lub, w przypadku braku możliwości realizacji noclegu za pośrednictwem Operatora, zwrotu kosztów rezerwacji noclegu dokonanego osobiście przez Użytkownika do wysokości 100EUR na osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi uzyskanej z hotelu

     2. zwrotu kosztów transportu (według zasady 1 taksówka – 4 osoby) na trasie do/z hotel/lotnisko w wysokości do 50EUR na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi transportu

     3. zwrotu kosztów posiłków do łącznej wysokości 25EUR na 1 (jedną) osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za posiłek.

    4. W wyjątkowych przypadkach, gdy Użytkownik nie będzie miał możliwości kontaktu z Operatora odnośnie odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, Użytkownik uprawniony jest do zakupu na własną rękę biletów umożliwiających realizację Podróży, natomiast Operatora na podstawie przekazanych przez Użytkownika dowodów potwierdzających niemożność skontaktowania się z Operatorem oraz dokumentu potwierdzającego zakup takich biletów, dokona zwrotu wartości tych biletów do wysokości wartości biletów zakupionych w ramach Podróży, nie więcej niż do wysokości Limitu. Zdolność do skontaktowania się z nami w odniesieniu do tych wyjątkowych przypadków będzie każdorazowo badana przez Operatora, na podstawie wszelkich dostępnych informacji oraz danych dotyczących realizacji Podróży, na których podstawie Operatora będzie decydował o zwrocie należności.

    5. Jakiekolwiek zwroty kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Użytkownika w ramach Ochrony Shield realizowane będą zgodnie z wybraną w czasie dokonywania rezerwacji formą płatności. W przypadku zwrotów realizowanych bezpośrednio przez linie lotnicze do Użytkownika na rachunek jego karty płatniczej wskazanej w Systemie Rezerwacji wartość zwrotu ustalona w ramach Ochrony Shield zostanie pomniejszona o wszelkie wartości zwrócone bezpośrednio Użytkownikowi przez linie lotnicze na poszczególnych etapach realizacji Ochrony Shield, maksymalnie do wysokości wartości wszystkich biletów zakupionych na cele realizacji Podróży w ramach MultiLine.

    6. Zwroty będą dokonywane na zasadach i terminach przewidzianych przez poszczególnych przewoźników, w związku z czym termin realizacji zwrotu w ramach Ochrony Shield uzależniony jest od terminów realizacji tych zwrotów przez konkretnych przewoźników, z których usług Użytkownik korzystał w ramach MultiLine.

    7. Ochrona Shield nie obejmuje innych kosztów, jakie mogą wyniknąć z opóźnienia, odwołania lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, na podstawie których Użytkownik zdecydował się w ramach Alternatywnego Połączenia w szczególności kosztów transportu oraz posiłków innych, niż opisane powyżej.

    8. Aby skorzystać z Ochrony Shield, Użytkownik może być zobowiązany do podjęcia określonych czynności, wskazanych przez konsultanta Operatora, np. do zgłoszenia się do konkretnego stanowiska na lotnisku w celu załatwienia formalności związanych z wymianą niewykorzystanego biletu i kontynuacją Podróży. Niepodjęcie wskazanych czynności uniemożliwia skorzystania z ochrony Ochrony Shield.

    9. Ochrona Shield nie obejmuje ochroną połączeń lotniczych realizowanych w ramach jednego biletu lotniczego. Przewoźnicy obsługujący te połączenia lotnicze są całkowicie odpowiedzialni za wszystkie możliwe problemy z nimi związane. W takich przypadkach na Użytkowniku spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z wybranym Przewoźnikiem lub liniami lotniczymi obsługującymi daną Podróż. Należy pamiętać, że warunki taryfy każdego z Przewoźników mogą zawierać odmienne postanowienia i warunki realizacji Podróży, w związku z czym Użytkownik każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które Użytkownik może ponieść w związku z brakiem zastosowania się warunków taryfy danego Przewoźnika.

    10. W przypadku kiedy alternatywne połączenie lub inne świadczenia określone w niniejszym Regulaminie (min. Transport, posiłki) zostały zapewnione przez linię lotniczą lub lotnisko bądź też linia lotnicza lub lotnisko były do ich zapewnienia Użytkownikowi zobligowane, ochrona w ramach Ochrony Shield nie obowiązuje.

    11. Jakakolwiek utrata bagażu, która następuje z przyczyn niezależnych od Operator, nie powoduje braku możliwości zrealizowania Podróży oraz nie upoważnia do skorzystania z Ochrony Shield.

    12. Samodzielne nabycie/zmiana biletu przez Użytkownika realizowane w ramach Podróży objętej Ochroną Shield z wyłączeniem postanowień ust II. 4. uniemożliwia skorzystanie przez Użytkownika z Ochrony Shield

    13. Ochrona Shield nie obowiązuje w przypadku gdy odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine była wynikiem strajku pracowników lub jakichkolwiek służb obsługujących połączenia lotnicze, bankructwa linii lotniczej, działania siły wyższej, zdarzenia powstałego wskutek wydarzeń bezpośrednio związanych z działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, a także za skutki aktów terroru.

    14. Ochrona Shield nie obowiązuje, gdy Przewoźnik dokonuje masowego odwoływania lotów, przy czym za zjawisko masowego odwoływania lotów uważa się sytuację, gdy Przewoźnik odwołuje lub planuje odwołać co najmniej 5 lotów w jednym dniu z zaplanowanego rozkładu swoich lotów.

    15. Użytkownik nie będzie uprawniony do skorzystania z Ochrony Shield po zakończeniu Podróży.

    16. W celu wykorzystania Ochrony Shield Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Operator, w szczególności do przedstawienia wszystkich dokumentów i informacji, o które Użytkownik zostanie poproszony przez konsultantów na dowolnym etapie Podróży, jak również po jej zakończeniu.

    

   Rezerwacje hoteli

   Regulamin - Rezerwacje Hoteli

   Operator określa zasady udostępniania na portalu rezerwacje.infoloty.pl oraz przez Telefoniczne Biuro Obsługi usług hotelowych, oferowanych przez Dostawców Użytkownikom, którzy chcą skorzystać z usług hotelowych

   1. Operator nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelowych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Stroną takiej umowy jest każdorazowo Użytkownik oraz konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, przedsiębiorca świadczący usługi będące przedmiotem takiej umowy.

   2. Prezentacja wybranych usług hotelowych, oferowanych przez Dostawców dostosowana jest do szczegółów usług wybranych przez Użytkownika oraz domyślnie sortowane pod względem dopasowania do wybranych preferencji zapytania złożonego przez Użytkownika , w oparciu o następujące parametry:

    • miejsce docelowe,

    • typ wyjazdu: krótki urlop, citybreak (2-4 dni), wakacje (5-14 dni),

    • typ zakwaterowania,

    • standard zakwaterowania,

    • segment Użytkownika.

   3. Umowy zawierane za pośrednictwem Systemu Rezerwacji są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów z poszczególnymi Usługodawcami lub Dostawcami. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Systemie Rezerwacji ofercie oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez Dostawców. Warunki rezerwacji, w tym kwestie odpowiedzialności i gwarancji dotyczące usług hotelowych świadczonych przez Dostawców odbywają się na zasadach określonych w zamówieniu oraz stosownie do ich regulaminów – m.in https://developer.ean.com/terms/pl/https://www.booking.com/content/terms.pl.htmlhttps://download.loveholidays.com/terms/HotelBeds-Booking-Conditions.pdf.

   4. Operator zapewnia Użytkownikowi w ramach rezerwacji usług hotelowych:

    • Bezpośredni dostęp do oferowanych przez Dostawców usług hotelowych oraz obiektów w kraju i za granicą,

    • Możliwość skorzystania z usług Dostawców dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników dostępnych na portalu rezerwacje.infoloty.pl.

   5. Zasady rezerwacji i dokonywania płatności za usługi hotelowe:

    • W zależności od wyboru usług konkretnego Dostawcy dokonanie rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji odbywa się przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt Dostawcy bez wpłaty na rzecz Operatora. (płatność w hotelu albo we wskazany sposób przez Dostawcę) lub  za pośrednictwem środków płatniczych udostępnionych przez Operatora.

   6. Rodzaje rezerwacji:

    • Rezerwacja w Operatora, realizowana na zasadach i warunkach określonych przez Dostawców lub na zasadach określonych przez Operatora, w której Operatora odpowiedzialny jest przekazanie za potwierdzenia rezerwacji, obsługę płatności oraz korespondencję posprzedażową.

    • Rezerwacja u Dostawcy (za pośrednictwem booking.com), realizowana na zasadach i warunkach określonych przez Dostawców której realizacja uzależniona jest od dokonania finalnej płatności na zasadach wskazanych przez Dostawcę lub bezpośrednio w hotelu, w której odpowiedzialność za przekazanie potwierdzenia rezerwacji, obsługę płatności oraz korespondencję posprzedażową ponosi Dostawca.

   7. Potwierdzenie zapytania i ceny:

    • W zależności od wyboru rodzaju rezerwacji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zapytania bezpośrednio z Operatorem lub od Dostawcy, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelowej oraz całkowitej cenie usługi.

    • W przypadku Rezerwacji w Operatora, cena usługi hotelowej wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się opłata za pobyt, podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że na stronie Systemu Rezerwacji lub w e-mailu potwierdzającym założenie rezerwacji określono inaczej.

    • W przypadku Rezerwacji u Dostawcy, cena usługi hotelowej jest prezentowana w PLN. Realna wartość usługi w walucie obcej również podawana jest w oknie rezerwacji. Na cenę usługi składają się opłata za pobyt, podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że Dostawca wskazał inaczej na swojej stronie internetowej lub w e-mailu Dostawcy potwierdzającym założenie rezerwacji określono inaczej.

    • W przypadku, gdy rezerwowana usługa hotelowa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz Operatora, cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana, aż do momentu otrzymania płatności przez Operatora, z uwagi na warunki określone przez Dostawców.

    • Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w formularzu płatności.

   8. Złożenie zamówienia usługi hotelowej:

    • Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia po wprowadzeniu danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę oraz zasad wskazanych przez Dostawcę, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.

    • Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Operator może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Operator nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez Dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.

    • Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywana przez Operator w imieniu Użytkownika do danego Dostawcy, jako deklaracja zamówienia.

    • Usługodawca oraz Dostawca ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku niestawienia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę oraz w sytuacjach wskazanych w regulaminach korzystania z usług konkretnego Usługodawcy oraz Dostawcy, które dostępne są dla Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji. Czas i warunki anulowania określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.

   9. Rezerwacja usługi hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego Dostawcy udostępnionej Użytkownikowi na Twoim Koncie oraz wskazana w dokumentacji dostępnej i dostarczonej w ramach rezerwacji lub w panelu użytkownika udostępnionego przez Dostawcę, na zasadach wskazanych w dokumentach przekazanych od Dostawcy.

   10. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych Dostawców. Operator nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.

   11. Rolą Operatora i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania bazy danych obiektów hotelowych od Dostawców, jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych Dostawców.

   12. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Przedstawione za pośrednictwem Operatora informacje o hotelach, zdjęcia, rankingi oraz udogodnienia miejscowe, które widoczne są w ofercie konkretnego obiektu hotelowego prezentowane są na podstawie danych udostępnionych przez Dostawcę, Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasadność oraz adekwatność prezentowanych informacji.

    

   Regulamin - UBEZPIECZENIA

    1. W zależności od wybranej przez Użytkownika usługi w trakcie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi Ubezpieczycielem dla wskazanego i wybranego przez Użytkownika produktu ubezpieczeniowego jest:

     • w przypadku Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - Ubezpieczycielem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320749, o numerze NIP: 108-00-06-955, o kapitale zakładowym wynoszącym 31 702 613,00 EUR jest to oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, email: likwidacja@axa-assistance.pl (dalej „AXA Assistance”)

     • w przypadku Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości, wynoszącym 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (dalej „Colonnade”)

    2. Agentem Ubezpieczeniowym dla Colonnade oraz AXA Assistance jest We Care Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361 wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN (wpłacony w całości), który administruje danymi osobowymi klientów na zasadach wskazanych tutaj..

    3. Agent działa na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych udzielonego przez Ubezpieczyciela, którego treść dla Colonnade dostępna jest tutaj, natomiast dla AXA Assistance dostępna jest tutaj.

    4. Operator działając jako Ubezpieczający dokonuje wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia grupowego określonych niniejszym Regulaminem w tym m.in.

     • W ramach ubezpieczenia grupowego Colonnade oraz AXA Assistance informuje Użytkowników o zawarciu umowy ubezpieczenia grupowego, o warunkach przystąpienia i rezygnacji, przedmiocie i zakresie ubezpieczenia grupowego oraz obowiązkach ubezpieczonego Użytkownika, udostępnia niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, w tym dokumenty dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w ramach poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, jak również przyjmuje do ubezpieczenia grupowego, instruuje o postępowaniu w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia grupowego.

    5. Ubezpieczający przekaże Użytkownikom wszelkie niezbędne informacje o zakresie usług ubezpieczeniowych ubezpieczenia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Użytkownikowi warunków umowy ubezpieczenia grupowego przed wyrażeniem zgody Użytkownika na finansowanie kosztów kosztu składki ubezpieczeniowej.

    6. Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta jest (w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego przez Użytkownika):

     • dla Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - pomiędzy AXA Assistance a Operatorem na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

     • dla Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect - pomiędzy Colonnade a Operatorem na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

    7. Wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w tym ich zakres udostępnione są w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

    8. Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego Certyfikat Ubezpieczenia wysłany Użytkownikowi w formie elektronicznej po zakończeniu procedury rezerwacyjnej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

    9. Certyfikat Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Colonnade, Szczególne Warunki Ubezpieczenia AXA Assistance jak również wszelkie inne dokumenty udostępnione Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi dotyczące realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Ubezpieczającego wysyłane będą na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

    10. Przystąpienie przez Użytkownika do ubezpieczenia grupowego jest dobrowolne i wiąże się z wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę w/w kosztów, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi opcji, poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

    11. Użytkownik finansuje koszt składki ubezpieczeniowej po uprzednim wprowadzeniu prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Colonnade lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia AXA Assistance, jak również wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

    12. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawierające m.in.: numer rezerwacji, informację o całkowitej cenie ubezpieczenia oraz formie płatności. Ponoszone przez Ubezpieczonego koszty wyrażone są w walucie określonej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.

    13. Płatności dotyczące produktu ubezpieczeniowego realizowane są na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Colonnade i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia AXA Assistance.

    14. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego przez internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/