Metody płatności

Metody płatności w serwisie Infoloty.pl

Metody płatności

a) Płatności przelewem:

1. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanymi w Serwisie Internetowym.

2. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencjo zaksięgowanie płatności.

3. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Ostatecznym Terminem Wykupu.

4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu.

5. Przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu traktowane jest jako zawarcie prawnie obowiązującej umowy.

6. Za moment zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora. W przypadku dokonania płatności w dniu innym niż rezerwacja, operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynikających z wahań związanych z aktualnym kursem walut. Należy pamiętać, że identyfikacja wpłat dokonywana jest przez Dział Księgowy, czynny w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Wpłaty otrzymane poza tymi godzinami będą obsługiwane następnego dnia według kursów i zasad obowiązujących w momencie księgowania.

7. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

platnosc-przelewem.png

b) Płatności przelewem online

1. Każdorazowo płatność przelewem online odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez Bank Użytkownika.

2.W sytuacji odwołania przelewu niezależnie z czyjej winy – Banku bądź Użytkownika, ten ostatni zobowiązany jest do natychmiastowego i skutecznego poinformowania Operatora drogą mailową bądź za pośrednictwem infolinii o zaistniałej sytuacji.

3. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu operator zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usługi.

4. Potwierdzeniem poinformowania Operatora o odwołaniu przelewu online jest wysłaniem do Użytkownika e-maila z potwierdzeniem odwołania.

5. Koszt przelewu online jest dodatkowo płatny. Użytkownik przed dokonaniem przelewu online każdorazowo informowany jest o całkowitym jego koszcie przed złożeniem Zgłoszenia.

6. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

platnosc-online.png

c) Płatności kartą kredytową

1. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji

2. Przekazując przez Serwis zgłoszenie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej.

3. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza osób nieposiadających polsko brzmiącego nazwiska, podróżujących z pominięciem lotnisk w Polsce.

4. Podanie karty płatniczej bądź kredytowej jest jednoznaczne z poleceniem zakupu usług przez Operatora. Brak kontaktu z właścicielem karty, w przypadkach uzasadnionych poniżej, a w szczególności:

a. karta nie należy do żadnego z podróżnych,

b. data wylotu jest krótsza niż 2 dni robocze od momentu złożenia rezerwacji,

c. podróż odbywa się w całości poza granicami Polski.

Skutkować będzie zawieszeniem transakcji do momentu wyjaśnienia autoryzacji Płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo do bezkosztowej anulacji rezerwacji.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bilety lotnicze są wystawiane codziennie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz poza tymi godzinami realizacja rezerwacji będzie miała miejsce dnia następnego z konsekwencją ewentualnej zmiany taryfy lub kursu walut. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji zgłoszenia.

6. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

platnosc-karta.png